ประวัติ ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร. ณัฐ ภมรประวัติ

ประวัติ ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร. ณัฐ ภมรประวัติ

นพ. สุชิน วรวิชชวงษ์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 เราได้สูญเสีย ปูชนียาจารย์ทางด้านการแพทย์ การศึกษา และสาธารณสุข ของไทย และของโลกก็ว่าได้ ท่านสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุขไทย มาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่สำคัญท่านเป็นพยาธิแพทย์ไทยอีกท่านหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกได้รู้จัก ประเทศไทย วันนี้ผมขอนำเรื่องราวชีวประวัติของที่รวบรวมมาได้ของ ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร. ณัฐ ภมรประวัติ ให้พยาธิแพทย์รุ่นน้องๆได้ศึกษา

ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร. ณัฐ ภมรประวัติหรือ อ.ณัฐเกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471 เป็นบุตรของหลวงอายุรกิจโกศล(กิ่ม ภมรประวัติ สำเร็จการศึกษาจากราชแพทยาลัย รุ่นที่ 23 พ.ศ.2460) และท่านผู้หญิงยุภา อายุรกิจโกศล โดยชื่อ ณัฐได้รับประทานจาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ อ.ณัฐ เติบโตที่ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาชั้นมัธยม ที่วชิราวุธวิทยาลัย และ เตรียมอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ (รุ่น 57) จากคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2495 ในปีเดียวกันท่านได้เข้าเป็นแพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2496 บรรจุเป็นอาจารย์ แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2501 ท่านได้เดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ในปี 2497 ท่าได้รับ ปริญญาเอก (D.Sc.Med.) จาก มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และสำเร็จการฝึกอบรมพยาธิวิทยาจาก Pennsylvania General Hospital เมื่อปี พ.ศ.2500 สอบได้เป็นผู้ชำนาญวิชาพยาธิวิทยาของสหรัฐ (Diplomate, American Board of Pathology)เมื่อปี พ.ศ. 2501 และได้ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้านพยาธิวิทยาโรคตับ และโรคเด็กที่ Armed Forces Institute of Pathology เป็นเวลา 3 ปีภายใต้การดูแลของ Professor Hans F Smetana ก่อนกลับมารับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาลในปี พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ท่านได้เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นหัวหน้าภาควิชาท่านแรก ของภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านมีงานวิจัยทางด้านพยาธิวิทยามากมายโดยเฉพาะ พยาธิวิทยาโรคตับ และโรคไข้เลือดออก โยมีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติกว่า 120 เรื่อง อ.ณัฐ ยังเป็นผู้บุกเบิกการวิจัย และพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย และเป็นผู่ก่อตั้งศูนย์พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการบริหาร ในปี พ.ศ.2522-2534 ท่านได้รับ โปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.2530 ท่านได้รับรางวัล ผู้บรืหาราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ จากสมาคมข้าราชการพลเรือน ท่านยังเป็นกรรมการในองค์กรสำคัญระดับชาติ และระดับโลกอีกมากมาย รวมถึงกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

อ.ณัฐ ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ที่สำคัญคือ ในปี พ.ศ.2531 ท่านได้รับรางวัล Health For All จากองค์การอนามัยโลก และในปี พ.ศ.2538 องค์การยูเนสโก และสถาบันปาสเตอร์ ได้มอบรางวัล Pasteur Medal ซึ่ง อ.ณัฐ เป็นบุคคลแรกที่ได้รับรางวัลนี้ คุณูปการที่ท่านได้มีต่อวงการแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษา มากมายเกินกว่าที่ผมจะรวบรวมมาเขียนได้ ท่านที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก อนุสรณ์แห่งชีวิต ชีวประวัติ และคุณูปการด้านวิชาการ ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติในตอนหน้าผมจะขอนำบทความของ อ.ณัฐ ผมเป็นพยาธิแพทย์ที่เขียนเพื่อหนังสือนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทยมาลงให้ได้อ่านกันครับ