1 2 2
  1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสมัคร..

  2. ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน..

  3. จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านของส..

  4. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน..

  5. การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนแพท..

  6. ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( แบบฟอร..

  7. การขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย..

  8. การขอรับรองมาตรฐานทางวิชาการขอ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้
Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th