ประวัติราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาปนาเป็น "ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย" ตามความกราบบังคับทูลขอพระราชทานของประธานกลุ่มฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์) ซึ่งต่อมาแพทยสภาได้ประกาศข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙ ปัจจุบันราชวิทยาลัยฯ มีสำนักงานอยู่ที่ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยมีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑.

ดำเนินการเมื่อได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในเรื่องการฝึกอบรมและสอบแพทย์เพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์

๒.

กำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของพยาธิแพทย์ในประเทศไทย รวมทั้งสอดส่องดูแล และส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก

๓.

จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิก

๔.

เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ กับสมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ในวิชาชีพเวชกรรมทั้งในและนอกประเทศ

๕.

ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก และระหว่างสมาชิกกับแพทย์ในสาขาวิชาอื่น ทั้งในและนอกประเทศ

๖.

ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการทางพยาธิวิทยา และวิชาที่เกี่ยวข้อง

๗.

ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก

๘.

เผยแพร่ความรู้อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่วิชาชีพเวชกรรม

๙.

จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในทางพยาธิวิทยา และวิชาที่เกี่ยวข้อง

๑๐.

ออกระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม และข้อบังคับของแพทยสภา

๑๑. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อแพทยสภาเป็นครั้งคราว และเป็นประจำปี
รายนามประธานวิทยาลัยและราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
๑. แพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา (เฉพาะกาล)
๒. แพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔)
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล (พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๖)
๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจิตร บุญพรรคนาวิก (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐)*
๕. นายแพทย์ดำรงค์ พันธุมโกศล (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒)
๖. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวัติ นิธิยานันท์ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔)
๗. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘)
๘. ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๘)
๙. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
๑๐. นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๖)
๑๑. นายแพทย์สมบูรณ์ คีลาวัฒน์ (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ปัจจุบัน)
*หมายเหตุ : เปลี่ยนจากวิทยาลัยฯ เป็นราชวิทยาลัยฯ ตามประกาศข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙
Follow us & External link

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/rcthaipathologist/
Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpath.org
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
www.iop.or.th
Digital kidney pathology
http://Thaikidneypath.org