ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก WFME 2015 (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก WFME 2015 (สาขาพยาธิวิทยาคลินิก )

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขานิติเวชศาสตร์

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ อนุสาขาตจพยาธิวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก WFME 2015 (อนุสาขาตจพยาธิวิทยา)

คำแนะนำในการเลือกใช้ภาชนะสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั่วไป (ข้อมูล ณ.วั

เอกสารในการตรวจประเมินฯ ตามแบบ WFME

วันที่หลักสูตรกลางได้รับการรับรองจากแพทยสภา ณ 1 สค 61

รายนามผู้ผ่านการอบรม workshop จากแพทยสภา

รายนามอนุกรรมการหลัก

จรรยาบรรณผู้ตรวจประเมิน

แนวทางการปฎิบัติสำหรับการตรวจ

ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๒๕๖๑

เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1-9

แบบฟอร์ม_Organizational Profile