0 1 2 3 4 5 6
  1. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

  2. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและกา..

  3. หลักเกณฑ์การรับรองความสามารถใน..

  4. แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัต..

  5. แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัต..

  6. แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัต..

  7. แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัต..

  8. Checklist_เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอ..

  9. Template_เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอ..

  10. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้