0 1 2 3 4 5 6
 1. การฝึกอบรมผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในก..

 2. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั..

  อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั้นต่ำสำหรับพยาธิแพทย์ ในการอ่านสไลด์เพื่อการวินิจฉัยชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา
  อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั้นต่ำสำหรับพยาธิแพทย์ ในการอ่านสไลด์เพื่อการวินิจฉัยชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา
  อ่านต่อ
 3. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

 4. หนังสือ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่..

 5. การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่..

  การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 30
  การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "Artificial intelligence: friend or foe of pathologists" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
  อ่านต่อ
 6. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา..

 7. ใบสมัครขอเข้ารับการฝึกอบรมระยะ..

 8. กำหนดการการฝึกอบรมระยะสั้นและก..

 9. การฝึกอบรมระยะสั้นและการสอบเพื..

  การฝึกอบรมระยะสั้นและการสอบเพื่อ ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า (Certificate of Competence in Macroscopic Examination) สำหรับผู้ช่วยพยาธิแพทย์ (Pathologists’ Assistants) แ
  1. ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 2. ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจซึ่งไม่ซับซ้อนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยตาเปล่า
  อ่านต่อ
ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้