0 1 2 3 4 5 6
  1. ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาต..

  2. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

  3. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์..

  4. ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้า..

  5. ใบสมัครรับเลือกต..

  6. การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะ..

  7. การสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ..

  8. หลักเกณฑ์การรับรองความสามารถใน..

  9. แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัต..

  10. แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัต..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้

Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th