การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์์
โดย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการหน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก นิติเวชศาสตร์ นิติเวชคลินิก และเซลล์วิทยา
2. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
 
กลุ่มเป้าหมาย
1. สถาบันฝึกอบรมที่มีการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาทั่วไป และนิติเวชศาสตร์
2. หน่วยบริการทางพยาธิวิทยาที่มีพยาธิแพทย์และแพทย์นิติเวช ปฏิบัติงานตามพันธะที่จะต้องรับการตรวจรับรอง หรือได้รับการร้องขอจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
3. หน่วยบริการเซลล์วิทยาที่ไม่มีพยาธิแพทย์
 
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
 
ระยะเวลาดำเนินการ
กันยายน 2566 ถึง สิงหาคม 2568
 
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
1. หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานมีเครือข่ายที่จะให้คำปรึกษา และพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
3. มีที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4. มีส่วนร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในงานรับรองมาตรฐานทางวิชาการฯ
บันทึกความร่วมมือการรับรองคุณภาพฯ สมัครสมาชิกการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
AD-04-07 แบบฟอร์มข้อมูลห้องปฏิบัติการ AP-01-09 แบบสำรวจฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
AD-12-07 คู่มือผู้ตรวจประเมินฯ CP-01-07 แบบสำรวจฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
AD-13-06 คู่มือการขอรับรองมาตรฐานฯ FM-01-06 แบบสำรวจฯ ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์
AD-15-01 ขอคำแนะนำ/ที่ปรึกษา FM-02-04 แบบสำรวจฯ นิติเวชคลินิก
AD-17-00 ผู้ขอรับฯขอรับรองมาตรฐานฯ FM-03-02 แบบสำรวจฯ นิติพยาธิ
AD-18-00 คำประกาศผู้ตรวจประเมินฯ MP-01-04 แบบสำรวจฯ Molecular Pathology
AD-29-00 แบบรายงานการตรวจติดตามภายใน AD-09-09-AP แบบรายงานการตรวจ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
AD-29-02 แบบตรวจติดตามภายใน
ทั้ง 3 สาขา
AD-09-07-CP แบบรายงานการตรวจ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
ตัวอย่าง รายงานการตรวจติดตามภายใน AD-09-07-FM-01 แบบรายงานการตรวจ สาขานิติเวชศาสตร์
ตัวอย่าง การแก้ไข สำหรับห้องปฏิบัติการ AD-09-02-FM-02 แบบรายงานการตรวจ นิติเวชคลินิก
AD-09-06-MP แบบรายงานการตรวจ Molecular Pathology AD-09-01-FM-03 แบบรายงานการตรวจ นิติพยาธิ

 

-รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ-

 

-รายชื่อห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฎิบัติการ-

 

 

-ขั้นตอนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ-

 

-ขั้นตอนการส่งผลการแก้ไขการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ-

 

-วิธีการแก้ปัญหาดาวน์โหลดเอกสารบนเว็บไซต์-

 

Facebook Group : โครงการอบรมแบบสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ

Follow us & External link

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/rcthaipathologist/
Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpath.org
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
www.iop.or.th
Digital kidney pathology
http://Thaikidneypath.org