การรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
การรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
โดย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการหน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก นิติเวชศาสตร์ นิติเวชคลินิก และเซลล์วิทยา
2. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
 
กลุ่มเป้าหมาย
1. สถาบันฝึกอบรมที่มีการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาทั่วไป และนิติเวชศาสตร์
2. หน่วยบริการทางพยาธิวิทยาที่มีพยาธิแพทย์และแพทย์นิติเวช ปฏิบัติงานตามพันธะที่จะต้องรับการตรวจรับรอง หรือได้รับการร้องขอจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
3. หน่วยบริการเซลล์วิทยาที่ไม่มีพยาธิแพทย์
 
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
 
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน 2562 ถึง สิงหาคม 2564
 
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
1. หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานมีเครือข่ายที่จะให้คำปรึกษา และพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
3. มีที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4. มีส่วนร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในงานรับรองมาตรฐานทางวิชาการฯ
บันทึกความร่วมมือการรับรองคุณภาพฯ สมัครสมาชิกการรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
AD-04-06 ข้อมูลห้องปฏิบัติการ AP-01-07 แบบสำรวจฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
AD-12-06 คู่มือผู้ตรวจประเมินฯ CP-01-05 แบบสำรวจฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
AD-13-06 คู่มือการขอรับรองมาตรฐานฯ FM-01-04 แบบสำรวจฯ สาขานิติเวชศาสตร์
AD-15-00 ขอคำแนะนำ/ที่ปรึกษาโดยมีค่าใช้จ่าย FM-02-02 แบบสำรวจฯ นิติเวชคลินิก
AD-17-00 ผู้ขอรับฯขอรับรองมาตรฐานฯ MP-01-02 แบบสำรวจฯ Molecular Pathology
AD-18-00 คำประกาศผู้ตรวจประเมินฯ AD-09-04-AP แบบรายงานการตรวจ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
รูปแบบ ตัวอย่างการแก้ไข สำหรับห้องปฏิบัติการ AD-09-04-CP แบบรายงานการตรวจ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
AD-09-04-MP แบบรายงานการตรวจฯ Molecular Pathology AD-09-03-FM แบบรายงานการตรวจ สาขานิติเวชศาสตร์

 

 

 

 

- รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ

 

 

-รายชื่อห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฎิบัติการ