โครงการการรับรองคุณภาพหน่วยงานทางพยาธิวิทยา
โครงการ การรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยา
โดย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการหน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก และนิติเวชศาสตร์
2. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
 
กลุ่มเป้าหมาย
2. หน่วยบริการทางพยาธิวิทยา ในสถานบริการต่าง ๆ ที่มีพยาธิแพทย์และแพทย์นิติเวช ปฏิบัติงานตามพันธะที่จะต้องรับการตรวจรับรอง หรือได้รับการร้องขอจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
2. หน่วยบริการเซลล์วิทยาที่ไม่มีพยาธิแพทย์
 
แผนงาน
1. ลงทะเบียนสมาชิกเข้าร่วมโครงการภายในเดือน กรกฎาคม 2560
2. อบรมผู้ตรวจประเมินปีละครั้งประมาณเดือน กรกฎาคม ของทุกปี
3. อบรมเกณฑ์การตรวจประเมินปีละครั้งประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี
4. ติดตามการประเมินตนเองและการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
5. เปิดรับคําขอการรับรองจากหน่วยงานตั้งแต่เดือน กันยายน 2560 เป็นต้นไป
6. เปิดบริการให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานตั้งแต่เดือน กันยายน 2560 เป็นต้นไป
7. ตรวจประเมินหน่วยงานที่มีความพร้อมตั้งแต่เดือน กันยายน เป็นต้นไป
 
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการดําเนินการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
 
ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน 2560 ถึง ธันวาคม 2562
 
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
1. หน่วยงานมีและเครือข่ายความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. มีที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
3. มีส่วนร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในโครงการ
บันทึกความร่วมมือการรับรองคุณภาพฯ สมัครสมาชิกโครงการการรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยา