โครงการการรับรองคุณภาพหน่วยงานทางพยาธิวิทยา
โครงการ โครงการการรับรองคุณภาพหน่วยบริการทางพยาธิวิทยา
โดย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการหน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก นิติเวชศาสตร์ และเซลล์วิทยา
2. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
 
กลุ่มเป้าหมาย
1. สถาบันฝึกอบรมที่มีการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาทั่วไป และนิติเวชศาสตร์
2. หน่วยบริการทางพยาธิวิทยาที่มีพยาธิแพทย์และแพทย์นิติเวช ปฏิบัติงานตามพันธะที่จะต้องรับการตรวจรับรอง หรือได้รับการร้องขอจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
3. หน่วยบริการเซลล์วิทยาที่ไม่มีพยาธิแพทย์
 
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการดำเนินการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
 
ระยะเวลาดำเนินการ
มิถุนายน 2560 ถึง ธันวาคม 2562
 
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
1. หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานมีเครือข่ายที่จะให้คำปรึกษา และพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
3. มีที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4. มีส่วนร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในโครงการ
บันทึกความร่วมมือการรับรองคุณภาพฯ สมัครสมาชิกโครงการการรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยา
ข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการรับรองฯ หนังสือแจ้งให้ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน
หนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ (ส่งหน่วยงาน) แบบรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค
แบบรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก แบบรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติเวช
คู่มือผู้ตรวจประเมินฯ คู่มือสำหรับห้องปฏิบัติการ
ผู้ขอรับฯ ขอคำแนะนำ-ขอที่ปรึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย Load ผู้ขอรับฯ ขอรับรองมาตรฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการ Load
คำประกาศผู้ตรวจประเมินรับรองห้องปฏิบัติการ แบบสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ สาขานิติเวชศาสตร์
แบบสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยาคลินิก แบบสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค