โครงการ การรับรองคุณภาพหน่วยงานทางพยาธิวิทยา
โครงการ การรับรองคุณภาพหน่วยบริการทางพยาธิวิทยา
โดย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการหน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก นิติเวชศาสตร์ และเซลล์วิทยา
2. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
 
กลุ่มเป้าหมาย
1. สถาบันฝึกอบรมที่มีการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาทั่วไป และนิติเวชศาสตร์
2. หน่วยบริการทางพยาธิวิทยาที่มีพยาธิแพทย์และแพทย์นิติเวช ปฏิบัติงานตามพันธะที่จะต้องรับการตรวจรับรอง หรือได้รับการร้องขอจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
3. หน่วยบริการเซลล์วิทยาที่ไม่มีพยาธิแพทย์
 
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการดำเนินการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
 
ระยะเวลาดำเนินการ
มิถุนายน 2560 ถึง ธันวาคม 2562
 
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
1. หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานมีเครือข่ายที่จะให้คำปรึกษา และพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
3. มีที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4. มีส่วนร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในโครงการ
บันทึกความร่วมมือการรับรองคุณภาพฯ สมัครสมาชิกโครงการการรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยา
(AD-04-04)ข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อขอการรับรองฯ (AP-01-05) แบบสำรวจห้องปฏิบัติการสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
(AD-12-05)คู่มือผู้ตรวจประเมินฯ (CP-01-04) แบบสำรวจห้องปฏิบัติการสาขาพยาธิวิทยาคลินิก
(AD-13-05)คู่มือการขอรับรองมาตรฐานฯ (FM-01-03) แบบสำรวจห้องปฏิบัติการสาขานิติเวชศาสตร์
(AD-15-00)ขอคำแนะนำ/ที่ปรึกษาโดยมีค่าใช้จ่าย (MP-01-00) แบบสำรวจห้องปฏิบัติการ Molecular Pathology
(AD-17-00)ผู้ขอรับฯขอรับรองมาตรฐานฯ AD-09-04-AP แบบรายงานการตรวจประเมินฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
(AD-18-00)คำประกาศผู้ตรวจประเมินฯ AD-09-04-CP แบบรายงานการตรวจประเมินฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
รูปแบบ ตัวอย่างการแก้ไข สำหรับห้องปฏิบัติการ AD-09-03-FM แบบรายงานการตรวจประเมินฯ สาขานิติเวชศาสตร์
AD-09-04-MP แบบรายงานการตรวจประเมินฯ Molecular Pathology FM-02-00 แบบสำรวจฯ ในส่วนคลินิกผู้ป่วยคดี

 

- รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ

 

 

-รายชื่อห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฎิบัติการ