การรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
การรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
โดย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการหน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก นิติเวชศาสตร์ นิติเวชคลินิก และเซลล์วิทยา
2. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
 
กลุ่มเป้าหมาย
1. สถาบันฝึกอบรมที่มีการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาทั่วไป และนิติเวชศาสตร์
2. หน่วยบริการทางพยาธิวิทยาที่มีพยาธิแพทย์และแพทย์นิติเวช ปฏิบัติงานตามพันธะที่จะต้องรับการตรวจรับรอง หรือได้รับการร้องขอจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
3. หน่วยบริการเซลล์วิทยาที่ไม่มีพยาธิแพทย์
 
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
 
ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน 2562 ถึง สิงหาคม 2564
 
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
1. หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานมีเครือข่ายที่จะให้คำปรึกษา และพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
3. มีที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4. มีส่วนร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในงานรับรองมาตรฐานทางวิชาการฯ
บันทึกความร่วมมือการรับรองคุณภาพฯ สมัครสมาชิกการรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
(AD-04-06)ข้อมูลห้องปฏิบัติการ (AP-01-07) แบบสำรวจฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
(AD-12-06)คู่มือผู้ตรวจประเมินฯ (CP-01-04) แบบสำรวจฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
(AD-13-06)คู่มือการขอรับรองมาตรฐานฯ (FM-01-04) แบบสำรวจฯ สาขานิติเวชศาสตร์
(AD-15-00)ขอคำแนะนำ/ที่ปรึกษาโดยมีค่าใช้จ่าย (MP-01-00) แบบสำรวจฯ Molecular Pathology
(AD-17-00)ผู้ขอรับฯขอรับรองมาตรฐานฯ AD-09-04-AP แบบรายงานการตรวจฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
(AD-18-00)คำประกาศผู้ตรวจประเมินฯ AD-09-04-CP แบบรายงานการตรวจฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
รูปแบบ ตัวอย่างการแก้ไข สำหรับห้องปฏิบัติการ AD-09-03-FM แบบรายงานการตรวจฯ สาขานิติเวชศาสตร์
AD-09-04-MP แบบรายงานการตรวจฯ Molecular Pathology FM-02-01 แบบสำรวจฯ นิติเวชคลินิก

 

 

 

 

- รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ

 

 

-รายชื่อห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฎิบัติการ

 

 

 

 


Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th