โครงการ การรับรองคุณภาพหน่วยงานทางพยาธิวิทยา
โครงการ การรับรองคุณภาพหน่วยบริการทางพยาธิวิทยา
โดย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการหน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก นิติเวชศาสตร์ และเซลล์วิทยา
2. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
 
กลุ่มเป้าหมาย
1. สถาบันฝึกอบรมที่มีการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาทั่วไป และนิติเวชศาสตร์
2. หน่วยบริการทางพยาธิวิทยาที่มีพยาธิแพทย์และแพทย์นิติเวช ปฏิบัติงานตามพันธะที่จะต้องรับการตรวจรับรอง หรือได้รับการร้องขอจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
3. หน่วยบริการเซลล์วิทยาที่ไม่มีพยาธิแพทย์
 
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการดำเนินการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
 
ระยะเวลาดำเนินการ
มิถุนายน 2560 ถึง ธันวาคม 2562
 
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
1. หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานมีเครือข่ายที่จะให้คำปรึกษา และพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
3. มีที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4. มีส่วนร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในโครงการ
บันทึกความร่วมมือการรับรองคุณภาพฯ สมัครสมาชิกโครงการการรับรองคุณภาพหน่วยงานพยาธิวิทยา
(AD-04-04)ข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อขอการรับรองฯ (AP-01-05) แบบสำรวจห้องปฏิบัติการสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
(AD-12-05)คู่มือผู้ตรวจประเมินฯ (CP-01-04) แบบสำรวจห้องปฏิบัติการสาขาพยาธิวิทยาคลินิก
(AD-13-05)คู่มือการขอรับรองมาตรฐานฯ (FM-01-02) แบบสำรวจห้องปฏิบัติการสาขานิติเวชศาสตร์
(AD-15-00)ขอคำแนะนำ/ที่ปรึกษาโดยมีค่าใช้จ่าย (MP-01-00) แบบสำรวจห้องปฏิบัติการ Molecular Pathology
(AD-17-00)ผู้ขอรับฯขอรับรองมาตรฐานฯ AD-09-04-AP แบบรายงานการตรวจประเมินฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
(AD-18-00)คำประกาศผู้ตรวจประเมินฯ AD-09-04-CP แบบรายงานการตรวจประเมินฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
รูปแบบ ตัวอย่างการแก้ไข สำหรับห้องปฏิบัติการ AD-09-03-FM แบบรายงานการตรวจประเมินฯ สาขานิติเวชศาสตร์
AD-09-04-MP แบบรายงานการตรวจประเมินฯ Molecular Pathology

 

 

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ

 

ปี พ.ศ. 2557
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
1 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 14-ส.ค.-57 13-ส.ค.-62
  2.ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 14-ส.ค.-57 13-ส.ค.-62
  3.ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ธนาคารเลือด 21-ส.ค.-57 20-ส.ค.-62
2 โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ประเมิน วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพยาธิวิทยา 25-ส.ค.-57 24-ส.ค.-62
3 คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 21-ส.ค.-57 20-ส.ค.-62
  2.ห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ 21-ส.ค.-57 20-ส.ค.-62
  3.ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  21-ส.ค.-57 20-ส.ค.-62
ปี พ.ศ. 2558
1 บริษัทเศรษฐ์ศิลป์ จำกัด วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 6-พ.ค.-58 5-พ.ค.-63
2 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 14-ต.ค.-58 13-ต.ค.-63
  2.ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเซลล์วิทยา 14-ต.ค.-58 13-ต.ค.-63
ปี พ.ศ. 2559
1 สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการ 17-พ.ย.-59 16-พ.ย.-62
  2. สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ 17-พ.ย.-59 16/11/2564 ( 5ปี)
2 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการ 16-ธ.ค.-59 15-ธ.ค.-62
3 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการ หน่วยพยาธิวิทยา 16-ธ.ค.-59 15-ธ.ค.-62
4 โรงพยาบาลชลบุรี วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 17-มีค.-60 16- มีค.-63
5 โรงพยาบาลนครปฐม วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 17-มีค.-60 16- มีค.-63
6 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 17-มีค.-60 16- มีค.-63
ปี พ.ศ. 2560
1 บริษัท ไฮเทค จำกัด วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการ หน่วยพยาธิวิทยา 28 กย.60 27 กย.63
2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 28 กย.60 27 กย.63
3 บริษัท เอ็น เฮ็นท์ จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่) วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการ หน่วยพยาธิวิทยา 28 กย.60 27 กย.63
ปี พ.ศ. 2561
1 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  15 มิย.61 14 มิย.64
2 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  15 มิย.61 14 มิย.64
3 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา 12 ตค.61 11 ตค.64
  2 ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 12 ตค.61 11 ตค.64
  3 ห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ 12 ตค.61 11 ตค.64
  4 ห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา 12 ตค.61 11 ตค.64
  5 ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา 12 ตค.61 11 ตค.64
  6 ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 12 ตค.61 11 ตค.64
  7 ห้องปฏิบัติการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 12 ตค.61 11 ตค.64
  8 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 12 ตค.61 11 ตค.64
4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา  12 ตค.61 11 ตค.64
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา 12 ตค.61 11 ตค.64
  2 ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 12 ตค.61 11 ตค.64
  3 ห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ 12 ตค.61 11 ตค.64
6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา 16 พย.61 15 พย.64
7 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.สาขานิติเวช 28 ธค.61 27 ธค.64
8 บริษัท เอส.บี.แล็บ จำกัด วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  28 ธค.61 27 ธค.64
ปี พ.ศ. 2562
1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 18 มค.62 17 มค.65
2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 18 มค.62 17 มค.65
  2.ห้องปฏิบัติการสาขานิติเวชศาสตร์ 18 มค.62 17 มค.65
  3.ห้องปฏิบัติการสาขาพยาธิวิทยาคลินิก วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  3.1 ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 18 มค.62 17 มค.65
  3.2 ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา 18 มค.62 17 มค.65
  3.3 ห้องปฏิบัติการคลังเลือด 18 มค.62 17 มค.65
  3.4 ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื้อ 18 มค.62 17 มค.65
  3.5 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 18 มค.62 17 มค.65
  3.6 ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา 18 มค.62 17 มค.65
  3.7 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 18 มค.62 17 มค.65
  3.8 ห้องปฏิบัติการศูนย์การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย 18 มค.62 17 มค.65
  3.9 ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 18 มค.62 17 มค.65
  3.10 ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  18 มค.62 17 มค.65
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1 หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา 18 มค.62 17 มค.65
  2 หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต 18 มค.62 17 มค.65
  3 หน่วยเคมีคลินิก 18 มค.62 17 มค.65
  4 หน่วยจุลชีววิทยา 18 มค.62 17 มค.65
  5 หน่วยจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 18 มค.62 17 มค.65
  6 หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา 18 มค.62 17 มค.65
  7 หน่วยมนุษยพันธุศาสตร์ 18 มค.62 17 มค.65
  8 หน่วยโลหิตวิทยา 18 มค.62 17 มค.65
4 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  3.ห้องปฏิบัติการสาขาพยาธิวิทยาคลินิก    
  3.11 ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันุศาสตร์ 15 กพ.62 16 กพ.65
5 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.สาขาพยาธิวิทยา 15 กพ.62 16 กพ.65
6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.กลุ่มงานพยาธิวิทยา 15 กพ.62 16 กพ.65
7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1 ห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ 15 กพ.62 16 กพ.65
8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1 ห้องปฏิบัติการฝ่ายจุลชีววิทยา 15 กพ.62 16 กพ.65
  2 ห้องปฏิบัติการฝ่ายปรสิตวิทยา 15 กพ.62 16 กพ.65
  3 ห้องปฏิบัติการฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร 15 กพ.62 16 กพ.65
9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา 15 กพ.62 16 กพ.65
10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1 หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค 22 มีค.62 21 มีค.65
11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา 22 มีค.62 21 มีค.65
  2 ห้องปฏิบัติการคลังเลือด 22 มีค.62 21 มีค.65
12 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.กลุ่มงานนิติเวช  22 มีค.62 21 มีค.65
13 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ 17 พค.62 16 พค.65
14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  2.ห้องปฏิบัติการฝ่ายธนาคารเลือด 17 พค.62 16 พค.65
15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ 17 พค.62 16 พค.65
16 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการ HIV และ VDRL กองพยาธิวิทยา 17 พค.62 16 พค.65
  2.ห้องปฏิบัติการแผนกธนาคารเลือด กองพยาธิวิทยา 17 พค.62 16 พค.65
  3.แผนกจุลชีววิทยา กองพยาธิวิทยา 17 พค.62 16 พค.65
  4.แผนกชีวเคมี กองพยาธิวิทยา 17 พค.62 16 พค.65
  5.แผนกโลหิตวิทยา กองพยาธิวิทยา 17 พค.62 16 พค.65
  6.แผนกอณูพันธุศาสตร์ กองพยาธิวิทยา  17 พค.62 16 พค.65
17 บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จำกัด วันให้การรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
  1.ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 17 พค.62 16 พค.65

 


Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th