ติดต่อเรา | Contact us
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานประธานราชวิทยาลัย :

สำนักงานประธาน : เลขที่ 2/2 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ :

0-2354-8208 ต่อ 124

เบอร์แฟกซ์ :

 E-mail :

webmaster@rcthaipathologist.org
payati_25@hotmail.com

ช่องทางการติดต่อ