ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร 2567

แนวปฏิบัติการรับรองผลการฝึกอบรมฯ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก WFME

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก WFME 2015 อนุสาขาตจพยาธิวิทยา

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก WFME 2015 อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก WFME 2015 อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา