ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขานิติเวชศาสตร์

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ อนุสาขาตจพยาธิวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา

ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก

อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ

Checklist ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

ไฟล์บรรยาย การสัมมนามาตรฐานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคสำหรับพยาธิแพทย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการแลt