ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขานิติเวชศาสตร์

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ อนุสาขาตจพยาธิวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา