ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการประชุม

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หนังสือเชิญประชุมวิชาการ

แบบฟอร์มจองห้องพัก

แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ข้อเสนอแนะส่งบทคัดย่อ

ใบเสนอผลงานทางิชาการ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ