รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านและกำหนดวันในการสอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2564 รอบที่