หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตร์โลก WFME 2015 (อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา)