แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แก้ไขปรับรุง ครั้งที่ 2 วันที่ 20