รายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1.5