คำแนะนำในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยว่าศพป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)