แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขานิติเวชศาสตร์ ประจำปี 2564

Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th