คำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป ( วันที่ 9 กรกฎาคม 2563)