การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัตรของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2563