ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2