ใบสมัครขอเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นและการสอบเพื่อ ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพ