กำหนดการการฝึกอบรมระยะสั้นและการสอบประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิ