การฝึกอบรมระยะสั้นและการสอบเพื่อ ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภา