บันทึกความร่วมือระหว่างราชวิทยาลัยยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการพยาธิ