0 1 2 3
  1. การฝึกอบรมผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในก..

  2. ใบสมัคร การฝึกอบรมผู้ช่วยพยาธิ..

  3. กำหนดการ 22-24 พ.ย.2560..

  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็น..

  5. ใบตอบรับ 28-29 พ.ย. 2560..

  6. กำหนดการ 28-29 พ.ย. 2560..

  7. Checklist ห้องปฏิบัติการพยาธิว..

  8. Checklist ห้องปฏิบัติการพยาธิว..

  9. อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิ..

  10. ไฟล์บรรยาย การสัมมนามาตรฐานห้อ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้