ภาพกิจกรรม | Gallery

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรพยาธิแพทย์ ประจำปี 2563 และพิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2562

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2