แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน